Algemene Voorwaarden JOOR Events

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:

1.1. JOOR Events, Heezerweg 183, 5614 HD Eindhoven (De gebruiker van deze algemene voorwaarden);

1.2. Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan JOOR Events de opdracht heeft verstrekt tot organisatie of uitvoering van een Event;

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en JOOR Events tot organisatie of uitvoering van een Event;

1.4. Event: Het door JOOR Events verzorgde of georganiseerde evenement, barproductie, workshop, of zoals vermeldt op de website en/of benoemd in de overeenkomst;

1.5. Derden: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door JOOR Events is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van het Event;

1.6. Event Datum: De datum dat het volgens de Overeenkomst door JOOR Events georganiseerde Event zal worden uitgevoerd;

1.7. Locatie/Tijd: De met de opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van het Event.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit de wet tussen JOOR Events enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van JOOR Events, tenzij anders vermeldt in de Overeenkomst.

2.2. Deze voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die voor het Event zijn ingeschakeld.

2.3. Afwijkende voorwaarden van JOOR Events zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de Overeenkomst.

2.4. Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing mits deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.

2.5. Door het tekenen van een overeenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1. JOOR Events stuurt na persoonlijk contact een offerte of aanbieding die binnen de aangegeven tijd bevestigd dient te worden aan JOOR Events. Alle door JOOR Events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Vanaf het moment dat JOOR Events met een bevestigde offerte of aanbieding aan de slag gaat zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.

3.3. Nadat JOOR Events van de Opdrachtgever een bevestigde offerte of aanbieding ontvangen heeft is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.4. Offertes van JOOR Events hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeldt in de offerte.

3.5. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Uitvoering

4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

4.2. JOOR Events zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.

4.3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurd op basis van het op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, de door derden verstrekte gegevens aan JOOR Events.

4.4. De Opdrachtgever dient alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van een overeenkomst te verstekken.

 

Artikel 5. Reis- en verblijfkosten

5.1. De reis- en verblijf kosten zijn voor kosten van de opdrachtgever. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van het Event zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

5.2. De opdrachtgever dient tijdens de op- en afbouw en tijdens het Event te zorgen voor lunch en diner voor medewerkers, derden en hulppersonen die voor het Event zijn ingeschakeld.

 

Artikel 6. Wijzigingen en Aanvullingen

6.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is JOOR Events gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit meerwerk apart worden gefactureerd.

6.2. Wijzigingen in onderdelen van het Event op verzoek van de Opdrachtgever zullen door JOOR Events voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan JOOR Events worden doorgegeven, uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Eventuele meerkosten zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid van JOOR Events

7.1. Indien JOOR Events voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van JOOR Events uit te keren totaal.

7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van JOOR Events), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij JOOR Events daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van JOOR Events uit.

7.3. JOOR Events kan door de Opdrachtgever (inclusief de namens de Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

7.4. Annulering door JOOR Events maakt JOOR Events jegens de Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra JOOR Events ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Event geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is JOOR Events gehouden de Opdrachtgever daarover terstond te informeren

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

8.1. De door JOOR Events beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van het Event dienen door de Opdrachtgever (en deelnemers van het Event) na afloop van het Event in dezelfde staat te worden geretourneerd.  Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan JOOR Events te worden vergoed.

8.2. Bij een Event is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen tenzij anders is overeengekomen. Eventuele extra kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

8.3. Bij een Event is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van JOOR Events. Indien een leidinggevende van JOOR Events constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is JOOR Events gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is JOOR Events gerechtigd de schade te vorderen die zij heeft geleden.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien JOOR Events vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

9.2. Indien de overmacht toestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

9.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn door JOOR Events wegens overmacht zullen er geen kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

9.5. Beide partijen zullen elkaar ten allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmacht situatie.

9.6. Indien een Opdrachtgever ten zijde van de uitvoering van het Event nalatig gebleken is in het verstekken van cruciale informatie m.b.t. de verzorging van het Event door JOOR Events is JOOR Events gerechtigd de werkzaamheden op het Event per direct te stoppen.

9.7. Indien de uitvoering van de overeenkomst door weersomstandigheden is vertraagd dan heeft JOOR Events het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen dagprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of het Event in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

9.8. Indien de uitvoering van een Event niet kan plaatsvinden vanwege de weersomstandigheden kan in de meeste gevallen het Event plaatsvinden op een andere datum die in overeenstemming met de Opdrachtgever bepaald wordt. Bij overmacht vanwege bepaalde weersomstandigheden of andere belangrijke omstandigheden is er in geen enkel geval sprake van restitutie van betaalde gelden of (gedeeltelijke) annulering.

 

Artikel 10. Annulering door de Opdrachtgever

10.1. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van JOOR Events. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever aan JOOR Events zullen de volgende kosten worden berekend:

In het geval van annulering tot 1 maandvoor aanvang van het Event: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van het Event: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering tot 1 week voor aanvang van het Event: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering op de Eventdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

10.2. Indien de Opdrachtgever het Event uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met JOOR Events een nieuwe Projectdatum vastgesteld wordt waarop het Event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.

10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is vertraagd dan heeft JOOR Events het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen dagprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of het Event in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

 

Artikel 11. Prijzen

11.1. Tenzij anders vermeldt zijn al onze prijzen exclusief B.T.W. en in Euro’s.

 

Artikel 12. Betaling

12.1. Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door JOOR Events te zijn ontvangen één maand voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 7 dagen na factuurdatum door JOOR Events te zijn ontvangen.

12.2. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan JOOR Events de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien is JOOR Events gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat er aan de verplichtingen is voldaan.

13.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever worden ontbonden, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het Event de volledige eindsom van de factuur betaalt aan JOOR Events.

 

Artikel 14. Vergunningen

14.1 Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Leverancier blijken.

14.2 Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van Opdrachtgever.

14.3 Indien JOOR Events de eventuele vergunning moet aanvragen zal dit schriftelijk aangegeven moeten worden. De eventuele kosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 15. Nederlands Recht

15.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en JOOR Events is Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 16. Copyright en Portretrecht

16.1. Op alle door JOOR Events geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van JOOR Events. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van JOOR Events te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.

16.2. Bij een door JOOR Events georganiseerd Event wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een Event) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.

16.3. Aan de door JOOR Events gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.